หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
อำเภอตระการพืชผล ประจำปี 2556
ทางการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2556
...........................................................................
แนวทางการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ดำเนินการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับอำเภอโดยคณะกรรมการประเมินรับรองหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพระดับอำเภอ ไม่ต้องเตรียมการแสดงหรือให้ชาวบ้านมาต้อนรับ ขอพบแค่กลุ่ม อสม. แกนนำชุมชน)
ขั้นตอนการนำเสนอหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
               
ขั้นตอน
เอกสารเชิงประจักษ์
นำเสนอข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถานะสุขภาพ
ของหมู่บ้าน  (5 นาที)
(ผู้นำเสนอควรเป็นแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพ)
- Flip chart ข้อมูลทั่วไป 
       ข้อมูลสถานะสุขภาพกลุ่มNCD( ปกติ,เสี่ยง,ป่วย)
        ข้อมูล กลุ่ม CANDO  (แนวทางการดูแลในแต่ละกลุ่ม)

1.กระบวนการประชาคม
1.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคม
2.สรุปผลการประชาคม/
3.ปัญหาที่ได้จากการประชาคม
4.มาตรการสังคม/คำประกาศหมู่บ้าน/ชุมชน
5.ภาพกิจกรรมการประชาคม
2.กระบวนการ
การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
1.แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM ระดับตำบล)
2.แผนสุขภาพชุมชน 3 ลักษณะ
2.1 แผนที่ชุมชนดำเนินการเอง
2.2 แผนที่ชุมชนดำเนินการร่วมกับ รพ.สต.
2.3 แผนที่ชุมชนดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
3.การจัดหางบประมาณ
1.สรุปแหล่งและรายละเอียดของงบประมาณที่สนับสนุนแต่ละกิจกรรมในแผนสุขภาพชุมชน
  4.การจัดกิจกรรมด้าน
    สุขภาพในชุมชน
1.รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสุขภาพที่ได้ดำเนินการในชุมชน
2.นำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดของแผนงานโครงการ
(ทุกกลุ่มฝ่ายตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการในชุมชนในส่วนที่รับผิดชอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ได้จากการประชาคม)
5. กระบวนการประเมินผล
นำเสนอการประเมินผลงานโครงการที่ได้จัดทำขึ้นว่าประเมินอย่างไร?ใครประเมิน?
1.แบบสรุปแผนงาน/โครงการทั้งหมด โดยจำแนกเป็น
1.1 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร? ปัญหาอุปสรรค?
1.2 แผนงาน/โครงการที่กำลังดำเนินการ
2. สรุปปัญหาอุปสรรค
3. ผลการประเมินรับรองหมู่บ้านจัดการสุขภาพจากคณะกรรมการระดับตำบล และระดับอำเภอ
6. ผลสัมฤทธิ์
1.คำสั่งคณะกรรมการSRRT ระดับตำบล หมู่บ้าน
2.ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังที่เป็นปัญหาในพื้นที่
3.Spot Map ปี 2555(อาจติดที่ผนัง)
4.ทะเบียนการแจ้งข่าวของทีมสอบสวนโรค(SRRT)
5.สรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังภาวะวิกฤติในชุมชน
7 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  / ผลงานเด่น
1.สรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ รายหมู่บ้าน(ทุกหมู่บ้านที่รับผิดชอบ)
2.คำสั่งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับอำเภอ ตำบล
3.แผนออกประชาคมหมู่บ้าน
4.ข้อมูลสถานะสุขภาพรายหมู่บ้านที่เป็นปัจจุบัน
5.Family Folder กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลพิเศษ WECANDO แยกรายหมู่บ้าน
5.1 หญิงตั้งครรภ์
5.2 หญิงหลังคลอด
5.3 ผู้สูงอายุ
5.4 ผู้ป่วยเรื้อรัง
5.5 ผู้พิการ
6 ผังหมอประจำครัวเรือน
        ระดับตำบล รพสต ติดไว้ที่บอร์ดที่รพสต.(ต้องแสดงให้เห็นถึงใครรับผิดชอบหมู่ไหน? อสมมีใครบ้าง? กสค?เบอร์โทรแต่ละคน /ครัวเรือน)
        ระดับหมู่บ้าน ทำผังนักสุขภาพครอบครัว ติดไว้ที่บอร์ดในหมู่บ้านโดยแสดงให้เห็นถึง แพทย์ ? จนท? อสม? กสค? กลุ่ม WECANDOที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ? และเบอร์โทรติดต่อ
        ระดับครัวเรือน ทำผังนักสุขภาพครอบครัว ติดไว้ที่บ้านโดยแสดงให้เห็นถึง แพทย์ ? จนท? อสม? กสค? กลุ่ม CANDOที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ? และเบอร์โทรติดต่อ
7.นำเสนอวิธีการ/กระบวนการสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ได้จากการประชาคมว่า  ทำอะไร? อย่างไร?ผลลัพท์?

รายละเอียดการเตรียม
การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับอำเภอ
.......................................
1.            เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ(ตามแบบประเมิน ปี 2555)
2.            ข้อมูลด้านสุขภาพของหมู่บ้านที่เป็นปัจจุบัน เช่นข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น (จนท.สาธารณสุข และ อสม.ต้องรู้เหมือนกัน) ข้อมูลJHCIS  = รพช=  รพสต =อสม.  ต้องตรงกัน   เตรียมฐานข้อมูลให้พร้อมเพื่อการตรวจสอบด้วย
3.            นำเสนอ การเยี่ยมบ้านผ่าน tablets เชื่อมโยงระบบให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน
4.            Family folder กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลพิเศษ  WECANDO เช่น หญิงหลังคลอด ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง    ผู้พิการ  ต้องบอกให้ได้ว่าแต่ละกลุ่มมีแนวทางการดูแลอย่างไร? การrefer? ความถี่ของการเยี่ยมบ้าน?
5.            ผัง นสค. ทุกคน ทุกหมู่ ติดบอร์ดให้ชัดเจน  ทั้งในรพสต   และชุมชน
หมายเหตุ
 W = working  กลุ่มวัยทำงาน                         สถานะสุขภาพเป็นอย่างไร?  การดูแล?
 E =  Educational  กลุ่มวัยเรียน                       สถานะสุขภาพเป็นอย่างไร?  การดูแล?
C= Child  กลุ่ม 0-5 ปี
A = ANC & MCH อนามัยแม่และเด็ก
N= NCD   ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
D= Disability  ผู้พิการ
O= Old  age  ผู้สูงอายุ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น